Уважаеми госпожи и господа,
  
 Ако Ви станат известни факти или обстоятелства, свързани с незаконни или неправилни действия и бездействия на служители от Районен съд - Елхово, водещи към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.
    

СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

    За нас и важно да получаваме Вашите сигнали, оплаквания и предложения за промяна в работата ни.
    Не се страхувайте да ни сигнализирате за случаи на корупция!
    За тази цел на първия етаж в сградата на Районен съд - Елхово сме поставили кутия за сигнали за корупция.

 

    Можете да ползвате електронния ни адрес
                                      rselhovo@balans37.com

    ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0478 88 378
 

        

Глава седма от ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ :

ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛ

Чл. 32. (1) Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това.
(2) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да:
    1. не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
   2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
   3. опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.
(3) Лицата по ал. 2 предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.
(4) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало искане, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

       

 

 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.